Controle

Controle:

 Een sportvisser is als lid van een hengelsportvereniging gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van die vereniging. Hierin staat dat de sportvisser verplicht is om mee te werken aan controles door hengelsportcontroleurs. Ook in de "Algemene voorwaarden gebruik VISpas" (zie pagina 3 van de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren) is de verplichting voor de sportvissser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven aan controleurs, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.
Bevoegdheden:

 Controleurs van een hengelsportvereniging of federaties zijn vrijwilligers die namens een hengelsportvereniging of namens een hengelsportfederatie controleren. De controleurs zijn "gewoon" burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging of federatie de visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld op pagina 3 van de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren. Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn visdocumenten terugkrijgt of niet.